Αντιμετωπίζοντας το «διάβολο»


Συγγραφέας : Στεργίου, Ανδρέας
Εκδότης : Επίκεντρο
Έτος έκδοσης : 2022
ISBN : 978-618-204-197-0
Σελίδες : 272
Κατηγορίες : Διεθνείς σχέσεις - Ευρώπη

17.00 € 15.30 €
Το ανά χεί­ρας βι­βλίο με­λε­τά ένα ιδι­αί­τε­ρο κε­φά­λαιο των ευρω­πα­ϊ­κών δι­ε­θνών σχέ­σε­ων κα­τά τη δι­άρ­κεια του Ψυ­χρού Πο­λέ­μου. Χρη­σι­μο­ποι­ώ­ντας πρω­το­γε­νείς πη­γές (αρ­χεία και συ­νε­ντεύ­ξεις) από την Ελ­λά­δα, την Ρω­σία, την Κύ­προ, το ΝΑ­ΤΟ, τις Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες, τη Γερ­μα­νία και το Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο, το βι­βλίο ανα­λύει τις πο­λι­τι­κές και οικο­νο­μι­κές σχέ­σεις με­τα­ξύ Ελ­λά­δας και Ανα­το­λι­κής Ευρώ­πης κα­τά τη δι­άρ­κεια του Ψυ­χρού Πο­λέ­μου, εστι­ά­ζο­ντας στην πο­λι­τι­κή στρα­τη­γι­κή της Ελ­λά­δας προς αυτές. Επρό­κει­το για μια πο­λυ­ε­πί­πε­δη εξω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή με σο­βα­ρές επι­πτώ­σεις στην πε­ρι­φε­ρει­α­κή αρ­χι­τε­κτο­νι­κή ισχύ­ος και στη συ­νο­χή του ΝΑ­ΤΟ, κα­θώς από ένα χρο­νι­κό ση­μείο και με­τά η πο­λι­τι­κή της Αθή­νας προς αυτές τις χώ­ρες δεν εξυ­πη­ρε­τού­σε πλέ­ον τα σύν­δρο­μα ασφά­λει­ας του «από βορ­ρά κιν­δύ­νου» αλ­λά την υπαρ­ξι­α­κή «εξ ανα­το­λάς απει­λή».


Ο Ανδρέας Στεργίου γεννήθηκε το 1974 στο Βόλο. Πραγματοποίησε βασικές σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (1991-1995), μεταπτυχιακές σπουδές (Master και Ph.D.), στη σύγχρονη ιστορία και την πολιτική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ της Γερμανίας (1996-2001), μεταδιδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα στην Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (2004-2006) και στην Αμερική στην Πολιτική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Άμχερστ της Μασαχουσέτης (2010). Σήμερα διδάσκει Σύγχρονη Ιστορία και Πολιτική Επιστήμη στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.


e-mail Facebook Twitter