Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ν. 3190/1955)


Συγγραφέας : Συλλογικό έργο
Εκδότης : Astbooks
Έτος έκδοσης : 2022
ISBN : 978-618-209-025-1
Σελίδες : 695
Κατηγορίες : Λογιστική Εταιρείες Φορολογία

60.00 € 54.00 €
Η νέα έκδοση της Astbooks με τίτλο «Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.3190/1955)» αποτελεί έναν πλήρη οδηγό, για ζητήματα που άπτονται των Ε.Π.Ε. ο οποίος περιλαμβάνει κωδικοποιημένη τη νομοθεσία με το ν.4933/2022, ενώ ενσωματώνει όλες τις αλλαγές που έγιναν μετά την εφαρμογή του ν.4919/2022, ο οποίος αντικατέστησε τους ν.4635/2019 και 441/2016, αναφορικά με τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. και τις ΥΜΣ, απλοποιώντας περαιτέρω τις διαδικασίες σύστασης και δημοσίευσης.
Επιπλέον, περιέχεται πλούσια θεματολογία σχετικά με τη φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η αύξηση ή μείωση εταιρικού κεφαλαίου, οι αμοιβές των εταίρων και διαχειριστών καθώς και η ασφαλιστική τους αντιμετώπιση.
Όσον αφορά το περιεχόμενο του βιβλίου ενδεικτικά περιλαμβάνονται τα εξής:
• Εταιρικό κεφάλαιο (αύξηση, μείωση)
• Φόρος Συγκέντρωσης κεφαλαίου (πράξεις υπαγόμενες, πράξεις που θεωρούνται σύσταση και απαλλάσσονται, πράξεις μετατροπής ατομικών επιχειρήσεων σε κεφαλαιουχικές εταιρείες, απαλλαγές και εξαιρέσεις)
• Λογιστικός χειρισμός κάλυψης εταιρικού κεφαλαίου
• Εφαρμογή τεκμηρίων κατά τη σύσταση ή αύξηση κεφαλαίου
• Εισφορές σε είδος (τρόπος αποτίμησης)
• Λογιστική αντιμετώπιση του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων
• Φορολογική μεταχείριση της ζημίας από τη μεταβίβαση τίτλων
• Καταστατικό (περιεχόμενο, τροποποίηση)
• Διαδικασία σύστασης στην Υπηρεσία Μιας Στάσης (ν.4919/2022)
• Δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. με τον νέο ν.4919/2022
• Διαχείριση Ε.Π.Ε. (ευθύνη διαχειριστών, ανάκληση)
• Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (σύνταξη, υποδείγματα, έλεγχος, δημοσιότητα)
• Αποθεματικά
• Διάθεση κερδών (παράδειγμα)
• Εταιρικά μερίδια (μεταβιβάσεις, κατάσχεση)
• Λύση Ε.Π.Ε.
• Εκκαθάριση (ισολογισμός έναρξης και λήξης)
Επιπλέον στα Παραρτήματα περιλαμβάνονται:
• Πρακτικά ζητήματα ΕΠΕ υπό μορφή ερωταπαντήσεων
• Αναλυτικό παράδειγμα σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. με λογιστικές εγγραφές κλεισίματος χρήσης.e-mail Facebook Twitter