Ανώνυμες εταιρείες (ν. 4548/2018) 2022


Συγγραφέας : Συλλογικό έργο
Εκδότης : Astbooks
Έτος έκδοσης : 2022
ISBN : 978-618-209-024-4
Κατηγορίες : Λογιστική Εταιρείες Φορολογία

70.00 € 63.00 €
Η νέα εμπλουτισμένη έκδοση με τίτλο «Ανώνυμες Εταιρείες (ν. 4548/2018)» που επιμελήθηκε η συγγραφική ομάδα της Astbooks, περιλαμβάνει τα κάτωθι:
• Τελική διάταξη του κάθε άρθρου, όπως ισχύει μέχρι την έκδοση του βιβλίου
• Πίνακας κωδικοποίησης με όλες τις μεταβολές -όπου έχουν συντελεστεί- με ημερολογιακή σειρά (Κωδικοποίηση με ν. 4916/2022)
• Αντιστοίχιση με τις προϊσχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920
• Σχετικές διατάξεις άλλων νόμων που σχετίζονται με το εκάστοτε άρθρο.
• Κατ’ άρθρο ανάλυση με ερμηνεία των διατάξεων, περιλαμβάνοντας φορολογική ή/και λογιστική αντιμετώπιση καθώς και εταιρικές διαδικασίες.
• Παραρτήματα όπου περιέχονται:
• Καταργούμενες διατάξεις άρθρων του ν. 2190/1920
• Μη καταργούμενες διατάξεις των άρθρων 64 – 89 του ν. 2190/1920
• Καταργούμενες διατάξεις του Ν. 3156/2003
• Καταργούμενες διατάξεις του Α.Ν. 148/1967
• Καταργούμενες διατάξεις του Ν. 876/1979
• Υποδείγματα πρακτικών (αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου, έγκριση χρηματοοοικονομικών καταστάσεων, έκθεση διαχείρισης, μεταφορά έδρας, πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου, άσκηση δικαιώματος προτίμησης κ.ά)
• Πρακτικά ζητήματα με τη μορφή ερωταπαντήσεων (διάθεση κερδών, εκαθθάριση, ασφάλιση μελών δ.σ., κ. ά.)
• Παραδείγματα μετασχηματισμών
Όσον αφορά τη θεματολογία του βιβλίου ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:
Εταιρικά ζητήματα:
Περιγράφονται λεπτομερώς οι διαδικασίες:
• ίδρυσης μέσω της Υπηρεσίας μία Στάσης (ΥΜΣ)
• δημοσιότητας και εγγραφής στο ΓΕΜΗ
• λήψης αποφάσεων από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ.
• έγκρισης χρηματοοοικονομικών καταστάσεων
• λύσης – εκκαθάρισης – διαγραφής – αναβίωσης εταιρείας
Λογιστικά ζητήματα (Ε.Λ.Π.):
• Ένταξη σε μέγεθος οντότητας
• Αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
• Υποδείγματα ισολογισμών, καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης, μεταβολών καθαρής θέσης, χρηματοροών, προσάρτημα
• Τρόπος σύνταξης μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων (έκθεση διαχείρισης, δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις)
• Λογιστικός χειρισμός (τακτικού αποθεματικού, διάθεσης κερδών, αμοιβών μελών ΔΣ, ομολογιακού δανείου, δικαίωμα προαίρεσης, κάλυψη - αύξηση – μείωση - απόσβεση κεφαλαίου, εισφορές σε είδος, διαφορές απογραφής)
Φορολογικά ζητήματα (Κ.Φ.Ε.):
• Αφορολόγητα αποθεματικά (διανομή, κεφαλαιοποίηση)
• Μείωση – Απόσβεση κεφαλαίου
• Τόκοι (προνομιούχων μετοχών, ομολόγων)
• Υπεραξία μεταβίβασης εταιρικών ομολόγων και μετοχών
• Αμοιβές μελών Δ.Σ.
• Παρακράτηση φόρου μερίσματος
• Διανομή κερδών
• Εκκαθάρισηe-mail Facebook Twitter