Εκτός σχεδίου δόμηση


Συγγραφέας : Παντελής Θ. Παπακωνσταντίνου
Εκδότης : Δεδεμάδης
Έτος έκδοσης : 2022
ISBN : 978-618-5499-15-0
Σελίδες : 380
Κατηγορίες : Πολεοδομία - Δίκαιο και νομοθεσία

65.00 € 58.50 €
Οι αλλαγές στη νομοθεσία που προέκυψαν μετά την τελευταία έκδοση (1η) και ειδικότερα μετά τη δημοσίευση του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της30ήςΜαΐου 2018 για την τροποποίηση τηςΟδηγίας2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και τηςΟδηγίας94/62/ΕΚ», και της Απόφασης 162/2021 του Σ.τ.Ε. για τα έργα σε περιοχές Natura, μας οδήγησαν στην κυκλοφορία της νέας 2ης έκδοσης του βιβλίου για την Εκτός σχεδίου δόμηση.

Τι περιέχει:
• Πλήρης κωδικοποίηση & ανάλυση της Νομοθεσίας κατ’ άρθρο.
• Όλες οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις & Εγκύκλιοι.
• Σημαντικά θέματα που πρέπει να γνωρίζει ο μηχανικός.
• Ερωτήσεις – Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα μηχανικών.
• ΠΟΥ και ΤΙ πρέπει να κοιτάξετε όταν ψάχνετε κάτι για δόμηση εκτός σχεδίου.
Αναλυτικότερα το βιβλίο αναφέρεται σε:
• Δόμηση εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών.
• Διατάξεις του Ν.Ο.Κ. που εφαρμόζονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και σε νομίμως υφιστάμενους οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.
• Δόμηση εντός ζώνης 500 μέτρων από τα όρια των οικισμών των υφισταμένων προ τουΝΔ 17-07-1923.
• Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους.
• Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών.
• Όροι δόμησης για περιοχές Νatura.
• Νομοθεσία που διέπει τις Χρήσεις ανά κατηγορία Κτιρίου για περιοχές εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού.
• Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΝ. 2021 – Διευκρινήσεις για το τέλος 5% επί του κόστους της οικοδομικής αδείας εκτός σχεδίου.
• Π.Δ. 20-01-1988: Τροποποίηση του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος.
• Π.Δ. 06-08-1986 Συμπλήρωση του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος.
Ενημερωμένο με τις αλλαγές που έγιναν στην Νομοθεσία από:
• Ν. 4764/2020 – Περί ελαχίστου εμβαδού.
• Απόφαση 162/2021 του Σ.τ.Ε. για τα έργα σε περιοχές Natura.
• Ν. 4495/2017 – Περί περιορισμού στον αριθμό απόστασης κτιρίων.
• Ν. 4759/2020 – Ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση και τους οργανωμένους υποδοχείς.
• Ν.4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της30ήςΜαΐου 2018 για την τροποποίηση τηςΟδηγίας2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ».
• Π.Δ. 04-11-2011 περί “όρων και περιορισμών δόμησης εντός των ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους”.
• Π.Δ. 11-02-1995 & Π.Δ. 11-01-1994: Τροποποίηση του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος «Τροποποίηση των όρων και
• περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως
• υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών».
• Π.Δ. 24-05-1985: Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών.
• Π.Δ. 6/17-10-78 – Διατάξεις που ισχύουν.e-mail Facebook Twitter