Ρωσία: Ο μεγάλος εχθρός της Δύσης


Συγγραφέας : Τριανταφυλλίδης, Δημήτρης Β.
Εκδότης : Επίκεντρο
Έτος έκδοσης : 2022
ISBN : 978-618-204-186-4
Σελίδες : 152
Κατηγορίες : Νεοελληνικό δοκίμιο Πολιτική - Ρωσία - Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις

11.00 € 9.90 €
Το ξη­μέ­ρω­μα της 24ης Φε­βρου­α­ρίου 2022, ση­μα­το­δό­τη­σε το τέ­λος του κό­σμου που γνω­ρί­σα­με ως απο­τέ­λε­σμα της με­τα­πο­λε­μι­κής δι­ευ­θέ­τη­σης με­τά την ήτ­τα των δυ­νά­με­ων του Άξο­να από τους Συμ­μά­χους. Η Ρω­σι­κή Ομο­σπον­δία κή­ρυ­ξε τον πό­λε­μο κα­τά της γει­το­νι­κής, ανε­ξάρ­τη­της Ουκρα­νί­ας, προ­βάλ­λο­ντας έω­λα και προ­σχη­μα­τι­κά επι­χει­ρή­μα­τα, κα­τα­πα­τώ­ντας κά­θε αρ­χή δι­ε­θνούς δι­καίου.

Η Δύ­ση φά­νη­κε απρο­ε­τοί­μα­στη για αυτή την εξέ­λι­ξη. Τα ση­μά­δια ήταν μπρο­στά στα μά­τια όλων, μα ελά­χι­στοι ήθε­λαν να τα δουν. Η Ρω­σία με κά­θε ευκαι­ρία από το 2001 και με­τά, δι­α­τρά­νω­νε την άπο­ψή της πως νι­ώ­θει στε­νά­χω­ρα σε αυτή την αρ­χι­τε­κτο­νι­κή ασφά­λει­ας και πως θα πρέ­πει να τρο­πο­ποι­η­θεί έτσι ώστε να χω­ράει τις δι­κές της αυτο­κρα­το­ρι­κές φι­λο­δο­ξί­ες στην Ευρα­σία. Με την κή­ρυ­ξη του πο­λέ­μου, η Ρω­σία δι­καί­ω­σε εκεί­νους που την κα­τέ­τα­ξαν ως τον Νο 1 εχθρό της Ευρω­πα­ϊ­κής Ένω­σης και του ΝΑ­ΤΟ, αφύ­πνι­σε τις πο­λι­τι­κές ηγε­σί­ες και τις κοι­νω­νί­ες της Δύ­σης, άλ­λα­ξε άρ­δην τον γε­ω­πο­λι­τι­κό χάρ­τη και έθε­σε επί τά­πη­τος την αλ­λα­γή πα­ρα­δείγ­μα­τος στις σχέ­σεις της με την πλει­ο­νό­τη­τα των κρα­τών του προ­ηγ­μέ­νου κό­σμου.

Αυτή η πα­ρα­δο­χή μάς υπο­χρε­ώ­νει να κα­τα­βά­λου­με επι­πλέ­ον προ­σπά­θει­ες στην κα­τα­νό­η­ση της «με­γά­λης άγνω­στης» Ρω­σί­ας και να μην αρ­κε­στού­με στη λο­γο­τε­χνι­κή-πο­λι­τι­στι­κή εκ­δο­χή της εικό­νας της. Η Ρω­σία θα πρέ­πει να απο­τε­λέ­σει αντι­κεί­με­νο πο­λύ­πλευ­ρης με­λέ­της, προ­κει­μέ­νου να κα­τα­νο­η­θεί, για να μπο­ρέ­σει η Δύ­ση να την αντι­με­τω­πί­σει απο­τε­λε­σμα­τι­κά και να οικο­δο­μή­σει μα­ζί της, στο μέλ­λον, σχέ­σεις κα­λής γει­το­νί­ας και συ­νερ­γα­σί­ας.


Ο Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε φιλοσοφία στο Κίεβο και Θεολογία στο Α.Π.Θ. Εργάστηκε για αρκετά χρόνια στην τεχνική εκπαίδευση και ακόμη περισσότερα ως δημοσιογράφος σε εφημερίδες και περιοδικά. Έχει μεταφράσει δεκάδες βιβλία Ρώσων συγγραφέων, ποιητών και στοχαστών. Σήμερα είναι αρχισυντάκτης στο ραδιοφωνικό σταθμό "Αθήνα 9.84 FM", υπεύθυνος για τις εκπομπές που απευθύνονται στις μεταναστευτικές κοινότητες της πόλης. Ζει στο Μεταξουργείο, μια γειτονιά που του θυμίζει έντονα την Τούμπα της γενέθλιας πόλης του, Θεσσαλονίκης.


e-mail Facebook Twitter