Ο Θεόφιλος στο Πήλιο


Συγγραφέας : Διαμαντοπούλου, Ευαγγελία
Εκδότης : Επίκεντρο
Έτος έκδοσης : 2023
ISBN : 978-618-204-222-9
Σελίδες : 224
Κατηγορίες : Ζωγράφοι, Έλληνες - Ερμηνεία και κριτική

20.00 € 18.00 €
Στο βι­βλίο αυτό επι­χει­ρεί­ται η ανά­λυ­ση των εικό­νων του Θε­ό­φι­λου και προ­σεγ­γί­ζο­νται ζη­τή­μα­τα της ζω­γρα­φι­κής του σκη­νο­θε­σί­ας. Τα ζη­τή­μα­τα αυτά αφο­ρούν κυ­ρί­ως στον θε­α­τρι­κό τρό­πο με τον οποίο συν­θέ­τει κά­θε φο­ρά το σκη­νι­κό των ζω­γρα­φι­κών του πα­ρα­στά­σε­ων, έτσι ώστε να απο­δί­δε­ται το φυ­σι­κό πε­ρι­βάλ­λον και να κα­τα­νέ­μο­νται τα αρ­χι­τε­κτο­νι­κά στοι­χεία. Αφο­ρούν, επί­σης, στην θε­α­τρι­κό­τη­τα των υπο­κει­μέ­νων του, μέ­σω της εν­δυ­μα­σί­ας τους και της εγ­γρα­φής τους στον εικα­στι­κό χώ­ρο. Αυτή η ικα­νό­τη­τα του Θε­ό­φι­λου να απει­κο­νί­ζει πραγ­μα­τι­κές κα­τα­στά­σεις ή τους ορα­μα­τι­σμούς του με θε­α­τρι­κό τρό­πο ανι­χνεύ­ε­ται και μέ­σα στα δρώ­με­να των εικό­νων του αλ­λά και στον χώ­ρο που δι­α­κο­σμεί με αυτές κα­τα­νέ­μο­ντάς τις σε μία δι­κής του επι­νό­η­σης συ­νέ­χεια. Ως θε­α­τές, κα­λού­μα­στε να συμ­με­τά­σχου­με σε ένα δρώ­με­νο, του οποίου τα personae dramatis είναι ο ζω­γρά­φος και το έρ­γο του.


Η Ευαγγελία Διαμαντοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ με το οποίο και συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια. Διδάσκει ως φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


e-mail Facebook Twitter