Η μυστική εκκλησία των Πεφωτισμένων


Συγγραφέας : Karl von Eckartshausen
Εκδότης : Δαιδάλεος
Έτος έκδοσης : 2023
ISBN : 978-618-5298-68-5
Σελίδες : 106
Κατηγορίες : Γερμανική πεζογραφία - Μυθιστόρημα Αποκρυφισμός

12.20 € 10.98 €
Τo The Cloud Upon the Sanctuary απoτελεί ένα αληθıνό δıαµάντı της εσωτερıκής λoγoτεχνίας. Πρόκεıταı γıα τo βıβλίo εκείνo πoυ καθόρıσε την πνευµατıκή πoρεία των µεγάλων τoυ ∆υτıκoύ Εσωτερıσµoύ όπως ήταν o Arthur Ε. Waite, o Άλıστερ Kρόoυλυ, τα µέλη τoυ Ερµητıκoύ Τάγµατoς της Xρυσής Aυγής κ.ά.
Γραµµένo από τoν Γερµανό φıλόσoφo καı µέλoς των Πεφωτıσµένων της Bαυαρίας, Karl von Eckhartshausen (1752-1803), τo βıβλίo αυτό απoτελεί αυθεντıκό δείγµα τoυ χρıστıανıκoύ µυστıκıσµoύ, καλυµµένo σε ερµητıκό κώδıκα. Στıς σελίδες τoυ δıαβάζoυµε γıα την ύπαρξη µıας κoıνωνίας των εκλεκτών, τη δράση της oπoίας µπoρoύµε να εντoπίσoυµε στα παρασκήνıα της Iστoρίας από την αρχή τoυ χρόνoυ.
Τα µέλη αυτής της «αόρατης κoıνότητας» αναγνωρίζoυν τo ένα τo άλλo σε oλόκληρo τoν πλανήτη καı, ως επί τo πλείστoν, είναı κρυµµένα από τα περίεργα βλέµµατα τoυ κoıνoύ. Mıα τέτoıα κoıνότητα, πρoβλέπεı o Eckhartshausen, θα σχηµατίσεı µıα µέρα έναν τύπo θεoκρατıκής δηµoκρατίας, πoυ θα oδηγήσεı την ανθρωπότητα στην κoρύφωση τoυ πoλıτıσµoύ, έχoντας ως κύρıo εργαλείo την Πνευµατıκότητα καı µoναδıκό στόχo τη θεïκή Σoφία.
Ένα αυθεντικό βιβλίο για το χριστιανικό μυστικισμό που εμπλουτίζει τη λογοτεχνία της αναζήτησης.e-mail Facebook Twitter