4 Κώδικες συν 43


Συγγραφέας : Καρατζά, Λίλα Χ.
Εκδότης : Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης : 2020
ISBN : 978-960-622-805-6
Σελίδες : 2432
Σχήμα : 17x12
Κατηγορίες : Κώδικες
Σειρά : Κώδικες Νομικής Βιβλιοθήκης

45.00 € 40.50 €
Η 56η έκδοση, η οποία είναι ενηµερωµένη µέχρι τον Ν 4647/2019 (ΦΕΚ Α΄ 204/16.12.2019), περιλαµβάνει αφενός µεν το Αναθεωρηµένο Σύνταγµα (Ψήφισµα της 25.11.2019, ΦΕΚ Α΄ 187/28.11.2019), αφετέρου δε τον νέο νόµο για τη Διαµεσολάβηση Ν 4640/2019.

Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη τα 47 βασικά νοµοθετήµατα που περιλαµβάνει το έργο έχουν χωριστεί σε επτά διακριτές θεµατικές ενότητες: Αστικό, Ποινικό, Δηµόσιο, Ευρωπαϊκό, Εµπορικό, Εργατικό Δίκαιο και Διαµεσολάβηση.

Η ενότητα «Αστικό Δίκαιο» πέραν του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, του Ν 3869/2010 για τα Υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα συµπληρώθηκε και µε τους Ν 2308/1995 και 2664/1998 για το Κτηµατολόγιο. Στην ενότητα «Ποινικό Δίκαιο» περιλαµβάνονται ο νέος Ποινικός Κώδικας, ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας, ο Ν 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών και ο Ν 3459/2006 (ΚΝΝ) για τα ναρκωτικά.

Στην ενότητα «Δηµόσιο Δίκαιο» περιλαµβάνονται το Αναθεωρηµένο Σύνταγµα, το ΠΔ 18/1989 για το Συµβούλιο της Επικρατείας, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονοµίας (Ν 2717/1999), ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/1999), ο Ν 1406/1983 για τις διαφορές ουσίας, ο Ν 702/1977 για τις ακυρωτικές διαφορές και διαφορές κοινωνικής ασφάλισης και ο ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974).

Στην ενότητα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» περιλαµβάνονται η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), η Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), ο Χάρτης Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), συµπληρωµένη και µε το 16ο Πρωτόκολλο.

Στην ενότητα «Εµπορικό Δίκαιο» περιλαµβάνονται το Γενικό Μέρος του Εµπορικού Δικαίου [ΒΔ 19.4/1.5.1835 (άρθρα 1-69, 90-101) για τον Εµπορικό Νόµο, ΒΔ 2/14.5.1835 (άρθρα 1-8) για τις Εµπορικές πράξεις και το ΠΔ 131/2003 για το Ηλεκτρονικό εµπόριο], η Βιοµηχανική Ιδιοκτησία [Ν 1733/1987 (άρθρα 1, 5-23) για την Ευρεσιτεχνία και Ν 4072/2012 (άρθρα 121-196) για τα Σήµατα], το Δίκαιο του Ανταγωνισµού [Ν 146/1914 (άρθρα 1-24) για τον Αθέµιτο και Ν 3959/2011 (άρθρα 1-11) για τον Ελεύθερο ανταγωνισµό], η Προστασία του Καταναλωτή (Ν 2251/1994), το Δίκαιο των Εµπορικών Εταιριών [Ν 4548/2018 για τις ΑΕ, Ν 3190/1955 για τις ΕΠΕ, Ν 4072/2012 (άρθρα 43-120) για τις ΙΚΕ και (άρθρα 249-294) για τις Προσωπικές εµπορικές εταιρίες, Ν 4601/2019 για τους Εταιρικούς Μετασχηµατισµούς], το Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρα 85-116 Ν 4635/2019) και η Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων (άρθρα 1-9, 11, 12 Ν 4441/2016)], το Δίκαιο των Αξιογράφων [Ν 5325/1932 για τη Συναλλαγµατική, ΝΔ 17.7/13.8.1923 (άρθρα 68-95) για τα Αξιόγραφα και Ν 5960/1933 για την Επιταγή], το Ασφαλιστικό Δίκαιο [Ν 2496/1997 για την Ιδιωτική ασφάλιση και ΠΔ 237/1986 (άρθρα 1-37α) για την Ασφάλιση οχηµάτων], το Πτωχευτικό Δίκαιο (Ν 3588/2007 και το ΠΔ 133/2016 για τον Διαχειριστή Αφερεγγυότητας) και οι Εµπορικές Μισθώσεις (ΠΔ 34/1995).

Στην ενότητα «Εργατικό Δίκαιο» περιλαµβάνονται 3 νοµοθετήµατα για την Καταγγελία σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου (Ν 2112/1920 για την Απόλυση ιδιωτικών υπαλλήλων, ΒΔ 16/18.7.1920 για την Απόλυση εργατοτεχνιτών και Ν 3198/1955 για την Απόλυση υπαλλήλων / εργατοτεχνιτών). Τέλος, στην ενότητα «Διαµεσολάβηση» περιλαµβάνεται ο Ν 4640/2019 για τη Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις (άρθρα 1-31, 33, 44).

Παράλληλα µε την έντυπη έκδοση, η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ προσφέρει για άλλη µία φορά δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 Κώδικες συν 56 online για 6 µήνες από την ηµεροµηνία ενεργοποίησής της. Η εφαρµογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows), κινητό/tablet (Android) και Windows Smartphone. Μετά την παρέλευση των 6 µηνών, ο χρήστης έχει πρόσβαση µόνο στην αναζήτηση της εφαρµογής και όχι στο περιεχόµενό της, εφόσον, όµως, επιλέξει να έχει πρόσβαση στο διαρκώς επικαιροποιηµένο περιεχόµενο της εφαρµογής, θα επιβαρυνθεί µε µικρό ετήσιο κόστος επικαιροποίησης. Η ηλεκτρονική έκδοση ενηµερώνεται για κάθε αλλαγή εντός ολίγων ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ.

Ο πολυκώδικας αυτός, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική µορφή (4 Κώδικες συν 56 online) αποτελεί εγγύηση αξιόπιστης και διαρκούς ενηµέρωσης όλων των νοµοθετηµάτων που περιλαµβάνει, ώστε να παραµένει πάντα το πλέον πολύτιµο βοήθηµα κάθε ενδιαφεροµένου.

e-mail Facebook Twitter